Certificate of origin
2009/9/14

 
Address: Room 2007,Tower B,ShangFangGangJing Bulinding,4K Wuwu Road,Zhongshan District,Dalian,Chian  Technical Support:zhiyuanit.com ICP:09020050